Pariterapia

Mikä on parisuhde?

Parisuhde on yksi ihmisen vaikeimmista suhteista. Siinä tulevat kohdattavaksi nykyisyyden, menneisyyden ja tulevaisuuden sekä toteutuneet että vasta tilaa hakevat elämänprosessit. Kyky vastavuoroiseen tunnesuhteeseen, missä säilyy yhteys omaan itseen ja erilliseen toiseen, ”toisen toiseuteen”, on vaativa asia.  Läheisyyden ja etäisyyden vaihtelussa sekä jännitteissä, tunneyhteys ja seksuaalisuus rakentavat suhdetta.

Parisuhde on puolisoiden välinen, tietoinen ja tiedostamaton, emotionaalisen ja seksuaalisen vuorovaikutuksen molemminpuolinen, systeeminen prosessi. Olemisen ja kokemisen tila, josta muodostuu osa kahden erillisen ihmisen omaa ja yhteistä elämänkohtaloa. Parisuhde on perusta lapsen syntymiselle, vanhemmuuden rooleille, jaetulle vanhemmuudelle ja perheen muodostumiselle.

Määritelmässä on keskeisenä tiedostamaton ja vuorovaikutuksen molemminpuolisuus.

Molemmat puolisot vaikuttavat myös tiedostamattomasti toisiinsa ja ovat toistensa vaikuttamina niin, että kumpikin sijoittaa toiseen vastavuoroisesti oman itsen torjutuksi jääneitä puolia. Yhteyttä näihin itsen puoliin haetaan puolison kautta. Puoliso koetaan todellisena omana persoonana, mutta joltain osin tiedostamattomasti, tunteensiirron kautta, kasvuhistorian merkittävien ihmisten toistumana. Näin mahdollistuu vakiintuneen itsekokemuksen ja entisten suhteiden toistaminen sekä avautuu tilaa korjaaville kokemuksille.
Ristiriidat ja kriisit parisuhteessa ovat yhteydessä perheen/puolisoiden elämän- ja kehitysvaiheisiin sekä siihen, mitä elämän arki mukanaan tuo. Paripsykoterapiassa pyritään rakenteen, suhteen, prosessin ja terapeutin vastatransferenssin avulla mahdollistamaan molempien puolisoiden subjektiivisten kokemusten esilletulo ja työstäminen. Transferenssin, projektiivisten identifikaatioiden tutkimisen ja purkamisen kautta puolisot voivat kohdata toisensa enemmän todellisena itsenään. Dialogin ja jaetun ymmärryksen avulla on tavoitteena puolisoiden itseymmärryksen, toistensa ja suhteensa ymmärtämisen syventäminen sekä tarpeenmukaisten muutosten mahdollistaminen.
Ajanvaraukset suoraan psykoterapeuteilta.

Psykoterapeutit: