Esimies työelämän ristipaineissa

  • Esimiehelle muutos merkitsee monia asioita
  • Esimieskin tarvitsee valmennusta ja tukeamuutoksessa
  • Palautetta kehityskeskusteluista ja työnohjauksesta
  • Työnohjaus tukee esimiestä

Työorganisaatiossa esimies on työntekijän lähin työnantajan edustaja. Tässä välittömässä esimiestehtävässä käytännön päätöksenteko voi herättää voimakkaitakin ristiriitoja, jotka muualla työorganisaatiossa ovat harvinaisempia. Käyttäytymistä saattaa silloin ohjata työelämän perinteinen kulttuuri, työnantaja ja työntekijän erilaisista intresseistä. Näin ei tietysti tarvitse olla.

Esimiehen asemaan kuuluu lojaliteetti työnantajalle. Siksi hänen roolinsa ja tukemisensa muutoksissa ovat jääneet vähemmälle huomiolle, ikään kuin toiminta niissä olisi esimiehelle itsestäänselvyys.

Esimiehelle muutos merkitsee monia asioita

Olipa muutoksessa kysymys tiimityöstä tai työkykytoiminnasta, jokainen työhön tai sen organisointiin liittyvä muutos on kahdella tavalla todellisuutta esimiehelle. Organisaation muulle henkilöstölle muutos on henkilökohtainen haaste mutta esimiehen on lisäksi myytävä se työryhmälle. Muutoksen läpivientiin vaikuttaa sen laajuus, mutta myös ratkaisuun johtaneet tekijät. Onko muutos suunniteltu ja valmistettu yhdessä vai onko kysymyksessä sanelupäätös ilman neuvonpitoa.
Esimies saattaa kokea myös muutokset uhkana asemalleen. Esimerkiksi tiimityö toteutuessaan todella muuttaa esimiestehtäviä. Säästöhankkeet ovat asettaneet melkoisesti vaatimuksia esimiestyölle. Esimies joutuu yhä enemmän operoimaan asiakkaiden, työnantajan ja tiiminsä erilaisten odotusten ristipaineessa.

Tavallisesti muutos- tai kehitysprojekteissa monien asioiden toteutumisen katsotaan kuuluvan esimiehelle. Jos asiat syystä tai toisesta jumiutuvat, syyllistetään esimiestä laiminlyönneistä tai jarruttamisesta. Eipä olisi ihme, jos esimies hiljaa mielessään tai ääneenkin miettisi, miten selvitä muutosmyllerryksestä muiden tehtävien ohella. Yöunikin saattaa häiriintyä ja aamuvarhaiset tunnit kuluvat työn haasteita pohtiessa.

Esimieskin tarvitsee valmennusta ja tukea muutoksessa

Esimiehen mahdollisuudet suoriutua tehtävistään muutoksissa tulee huomioida nykyistä paljon paremmin. Esimies tarvitsee muutoksen ja roolinsa mukaista tukea ja valmennusta tehtäviinsä. Esimiehen jaksaminen muutoksissa peilautuu koko työyhteisöön.

Muutos- tai kehityshankkeiden valmistelu ja suunnittelu tulisi tehdä yhdessä niiden esimiesten ja tiimien kanssa, joiden ”tontilla aiotaan häärätä”. Näin saadaan lisää käytännön tietoa ja parempia sitoutumista muutokseen.

Uusi tai muuttunut tilanne edellyttää tietoja ja koulutusta myös esimiehelle. Koulutuksen suunnittelussa on perusteltua kuulla myös heidän näkemyksiään. Esimiestehtävän kehittäminen ja siihen liittyvien ongelmien ratkaisu on yhtä perusteltua ja tarpeellista kuin muunkin työorganisaation.

Palautetta kehityskeskusteluista ja työnohjauksesta

Esimiestyö on ihmissuhdetyötä koko persoonalla. Esimieheltä odotetaan aikuismaista käyttäytymistä. Hänen on oltava objektiivinen ja tasapuolinen sekä osattava tehdä nopeitakin oikeita ratkaisuja, joiden lopputulosta tiimi ja johto ovat valmiita arvioimaan. Kuten tavallista, kiitosta tulee harvoin.

Tilanteen kiristyessä työssä tai työpaikalla suomalaiskansallinen herkkyys syyllistää johtoa tai herroja nousee pintaan. Aika usein sen kohtaa ensimmäisenä esimies. Hyvä esimies säilyttää malttinsa ristiriitaisissakin tilanteissa pyrkien järkevään lopputulokseen.

Palautetta esimiestehtävään ja itsensä kehittämiseen saa kehityskeskusteluissa esimieheltä tai tiimiltä. Tukea jaksamiseen ja itsensä kehittämiseen saa myös työnohjauksessa, jolla on jo perinteitä muissa ihmissuhde ammateissa.

Lähde (mukaillen): Työyhteisöviesti 3/99, Antti Vuorela, Työturvallisuuskeskus

Työnohjaus tukee esimiestä

Johtajan tai esimiehen työ on vaativaa ja usein yksinäistä. Hän vastaa yksikön tai yrityksen menestymisestä – myös vaikeina aikoina. Siksi hänen on uskottava itseensä ja luotava tulevaisuudenuskoa muille. Vaikka johtaja tai esimies olisi kuinka epävarma sisimmässään, hänen on osattava olla vakuuttava ja tukea muita. Hänen on myös tehtävä valintoja ja ratkaisuja, jotka eivät aina ole miellyttäviä. Johtajan työhön ja rooliin myös kohdistetaan usein monia keskenään ristiriitaisia odotuksia.
Siksi useat johtajat kokevat työssään yksinäisyyttä. Alaisiin ei voi tukeutua eikä oman esimiehenkään kanssa voi jakaa kaikkea. Yksilötyönohjauksessa johtaja ja esimies voi purkaa itseään. Tällöin työ ei enää tunnu yhtä kuormittavalta. Hän saa tukea, palautetta, oivalluksia ja uusia näkökulmia omien ongelmiensa ja paineidensa ratkaisemiseksi. Se kasvattaa stressinsietokykyä. Johtajan paremmasta jaksamisesta hyötyvät myös alaiset.

Lue lisää työnohjauksesta

Revert to Web View
Next Post Previous Post

Psykoterapeutit:

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita:
Kyllä